Xarxes socials:

Dominiques de l'Anunciata

Dominiques de l'Anunciata - Dominicas de la Anunciata

Carisma

 

LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA constituïm en l’Església una Congregació religiosa de vida apostòlica, de dret pontifici, inserida en l’Orde de Predicadors pel nostre Fundador, Sant Francesc Coll OP.
La nostra norma de vida és el seguiment de Jesús tal com es proposa en l’Evangeli, mitjançant la pràctica dels consells evangèlics i l’entrega al servei de Déu i dels germans en l’Església.
Volem ser un testimoni del Regne de Déu, testimonis de l’amor, de la misericòrdia, de la seva bondat infinita, de la presència de Déu en la història, a fi que sigui conegut, experimentat, lloat i glorificat per tots.
Vivim segons la inspiració i el carisma fundacional de Sant Domènec de Guzmán i de Sant Francesc Coll

Elements constitutius del nostre ser Dominiques de l’Anunciata:

 

COMUNITAT DE VIDA
La nostra forma de vida és comunitària. Ens reunim en una mateixa casa sobretot per viure unides en l’amor, tenint, a exemple de la comunitat primitiva, “una sola ànima i un sol cor en Déu”.
La comunitat és el lloc on es concreta el projecte vocacional i es comparteix vida, fe, treball i béns.

 

VIVÈNCIA DELS CONSELLS EVANGÈLICS
Per la professió dels consells evangèlics d’obediència, castedat i pobresa, vots públics, les germanes responem a l’amor gratuït de Déu que, fidel a la aliança, ens crida a una consagració total.
Alliberades de tot el que pugui posar límits a la nostra disponibilitat, volem ser una prolongació de la vida de Jesús, que es va entregar totalment a la causa del Regne de Déu i ser cooperadores en la missió evangelitzadora de l’Església.

 

ORACIÓ
La Litúrgia: amb l’Església universal, celebrem la fe en actitud de lloança i d’agraïment per la presència de Déu en el món i en la història.
En totes les seves expressions, la litúrgia ens permet conrear una espiritualitat encarnada, de comunió eclesial i comunitària; ens porta a tenir una mirada contemplativa per descobrir Crist en tots els homes i dones, especialment en els pobres i en els que pateixen.
L’Eucaristia: eix i centre de la nostra vida, construeix, alimenta i enforteix la comunitat.
L’Oració privada i comunitària: expressió de la nostra fe, ens dóna força per viure alegres en l’esperança i és impuls d’amor en la tasca apostòlica.
La Paraula de Déu: llegida, interioritzada i compartida, a la llum de la història i dels esdeveniments.
Maria: La relació filial amb Maria, Mare de Déu de l’Anunciació, model de fidelitat i d’esperança, ens porta a guardar la Paraula en el cor, a encarnar-la en la vida i a oferir-la en l’evangelització. El rés del Rosari és la nostra oració mariana i evangèlica per excel·lència.

 

ESTUDI
En l’Orde dominicana l’estudi és un element essencial i indispensable per a l’exercici de la missió com a predicadors. Estudi assidu, recerca de la Veritat que alimenta i manté al dia la nostra formació tant en els camps espirituals i doctrinals com en els específics i tècnics.

 

MISSIÓ
Per fidelitat al manament de Jesús: “Proclameu la Bona Notícia fins als confins de la terra”, ens sentim urgides a respondre als nous desafiaments portant la Paraula de Vida que il·lumina, enforteix, cura, aixeca i humanitza.
Els nostres camps de missió són: l’escola, la catequesi, la pastoral amb joves, la promoció de la dona, els sectors marginats, la sanitat.
En una realitat mundial que clama per la justícia, anhela la pau i la convivència harmoniosa entre tots els pobles, estem cridades a ser testimonis de fraternitat universal fent efectiva l’opció per la Justícia, la Pau i la Integritat de la Creació.